RIKTLINJER FÖR SAMARBETE

indutrail-icon-white-small.png

AGENDA 2030, för tillsammans blir vi målmedvetna och minskar CO2-utsläpp!

Vill du veta mer om FNs Globala mål och Agenda 2030?

Särskilda riktlinjer för samarbete med Sveriges Regering

1 kap. Statsskickets grunder/2 §

 

Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer. 

KONKRETA MÅL FRÅN AGENDA 2030

Globala-Malen-logga-horisontell.png
f47ad0555a644a2da740cac1a45a7049_Open-Xc

7.3 

 

Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

5624418a3c4e4c09b230a54a74c405cb_Open-Xc

9.1 

 

Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

8d8a113707584e3d913e4fb915c08976_Open-Xc

9.2 

 

Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. Till 2030 avsevärt öka industrins andel av sysselsättning och BNP, i enlighet med nationella förhållanden, och fördubbla denna andel i de minst utvecklade länderna.

96744dfdf82d48b1a3489da672a798be_Open-Xc

9.4 

 

Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

e3e480d8c6374ed99e669257a6b5b02c_Open-Xc

11a 

 

Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.

2e6c3a2a2343484fa411f277ad7acf11_Open-Xc

12.6 

 

Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

2e6c3a2a2343484fa411f277ad7acf11_Open-Xc

12.8 

 

Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

4a92705443df49759cf51a583ec53506_Open-Xc

12C 

 

Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen som uppmuntrar till slösaktig konsumtion genom att undanröja snedvridningar på marknaden, i enlighet med nationella förhållanden. Detta kan till exempel omfatta att omstrukturera beskattningen och avveckla eventuella skadliga subventioner för att avspegla deras effekter på miljön. En sådan politik måste ta full hänsyn till utvecklingsländernas särskilda behov och förhållanden och minimera eventuella negativa effekter på deras utveckling på ett sätt som skyddar de fattiga och de berörda samhällena.

dbcf94688dce4c488e073c218d02830c_Open-Xc

13.2 

 

Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå.

60f26703cebe4b81bc46242388b56554_Open-Xc

17 

 

Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.